Merge commit 'f99e05710ea06cf10bbd3fb64ae8c00b095cb455' into glitch-soc/merge-upstream

Conflicts:
- `.rubocop_todo.yml`:
  Took upstream's version of the conflicting lines.
pull/2537/head
Claire 2023-12-21 19:24:10 +01:00
commit f5b7307890
65 changed files with 2346 additions and 661 deletions

View File

@ -105,6 +105,10 @@ Rails/Exit:
- 'config/boot.rb'
- 'lib/mastodon/cli/*.rb'
Rails/SkipsModelValidations:
Exclude:
- 'db/*migrate/**/*'
# Reason: Some single letter camel case files shouldn't be split
# https://docs.rubocop.org/rubocop-rspec/cops_rspec.html#rspecfilepath
RSpec/FilePath:

View File

@ -26,7 +26,7 @@ Lint/NonLocalExitFromIterator:
# Configuration parameters: AllowedMethods, AllowedPatterns, CountRepeatedAttributes.
Metrics/AbcSize:
Max: 130
Max: 100
# Configuration parameters: CountBlocks, Max.
Metrics/BlockNesting:
@ -181,22 +181,6 @@ Rails/SkipsModelValidations:
- 'app/workers/move_worker.rb'
- 'app/workers/scheduler/ip_cleanup_scheduler.rb'
- 'app/workers/scheduler/scheduled_statuses_scheduler.rb'
- 'db/migrate/20161203164520_add_from_account_id_to_notifications.rb'
- 'db/migrate/20170105224407_add_shortcode_to_media_attachments.rb'
- 'db/migrate/20170209184350_add_reply_to_statuses.rb'
- 'db/migrate/20170304202101_add_type_to_media_attachments.rb'
- 'db/migrate/20180528141303_fix_accounts_unique_index.rb'
- 'db/migrate/20180609104432_migrate_web_push_subscriptions2.rb'
- 'db/migrate/20181207011115_downcase_custom_emoji_domains.rb'
- 'db/migrate/20190511134027_add_silenced_at_suspended_at_to_accounts.rb'
- 'db/migrate/20191007013357_update_pt_locales.rb'
- 'db/migrate/20220316233212_update_kurdish_locales.rb'
- 'db/post_migrate/20190511152737_remove_suspended_silenced_account_fields.rb'
- 'db/post_migrate/20200917193528_migrate_notifications_type.rb'
- 'db/post_migrate/20201017234926_fill_account_suspension_origin.rb'
- 'db/post_migrate/20220617202502_migrate_roles.rb'
- 'db/post_migrate/20221101190723_backfill_admin_action_logs.rb'
- 'db/post_migrate/20221206114142_backfill_admin_action_logs_again.rb'
- 'lib/mastodon/cli/accounts.rb'
- 'lib/mastodon/cli/maintenance.rb'
- 'spec/lib/activitypub/activity/follow_spec.rb'
@ -378,22 +362,6 @@ Style/IfUnlessModifier:
- 'config/initializers/devise.rb'
- 'config/initializers/ffmpeg.rb'
# This cop supports unsafe autocorrection (--autocorrect-all).
# Configuration parameters: InverseMethods, InverseBlocks.
Style/InverseMethods:
Exclude:
- 'app/models/custom_filter.rb'
- 'app/services/update_account_service.rb'
- 'spec/controllers/activitypub/replies_controller_spec.rb'
# This cop supports safe autocorrection (--autocorrect).
# Configuration parameters: EnforcedStyle.
# SupportedStyles: line_count_dependent, lambda, literal
Style/Lambda:
Exclude:
- 'config/initializers/simple_form.rb'
- 'config/routes.rb'
# This cop supports unsafe autocorrection (--autocorrect-all).
Style/MapToHash:
Exclude:

View File

@ -168,7 +168,7 @@ GEM
erubi (~> 1.4)
parser (>= 2.4)
smart_properties
bigdecimal (3.1.4)
bigdecimal (3.1.5)
bindata (2.4.15)
binding_of_caller (1.0.0)
debug_inspector (>= 0.0.1)
@ -197,7 +197,7 @@ GEM
activesupport
cbor (0.5.9.6)
charlock_holmes (0.7.7)
chewy (7.3.5)
chewy (7.4.0)
activesupport (>= 5.2)
elasticsearch (>= 7.12.0, < 7.14.0)
elasticsearch-dsl
@ -759,7 +759,7 @@ GEM
unicode-display_width (>= 1.1.1, < 3)
terrapin (0.6.0)
climate_control (>= 0.0.3, < 1.0)
test-prof (1.3.0)
test-prof (1.3.1)
thor (1.3.0)
tilt (2.3.0)
timeout (0.4.1)

View File

@ -1 +1,145 @@
{}
{
"about.blocks": "Mga pinatimping server",
"about.contact": "Kontak:",
"about.disclaimer": "Ang Mastodon ay software na malaya at bukas-na-pinagmulan, at isang tatak-pangkalakal ng Mastodon gGmbH.",
"about.domain_blocks.no_reason_available": "Hindi makuha ang dahilan",
"about.domain_blocks.silenced.title": "Limitado",
"about.domain_blocks.suspended.title": "Suspendido",
"about.rules": "Mga alituntunin ng server",
"account.account_note_header": "Tala",
"account.add_or_remove_from_list": "I-dagdag o tanggalin mula sa mga listahan",
"account.badges.bot": "Pakusa",
"account.badges.group": "Pangkat",
"account.block": "Hadlangan si @{name}",
"account.block_domain": "Hadlangan ang domain na {domain}",
"account.block_short": "Hadlangan",
"account.blocked": "Hinadlangan",
"account.browse_more_on_origin_server": "Tingnan pa sa pangunahing profile",
"account.cancel_follow_request": "I-kansela ang pagsunod",
"account.copy": "I-sipi ang kawing sa profile",
"account.direct": "Palihim banggitin si @{name}",
"account.disable_notifications": "I-tigil ang pagpapaalam sa akin tuwing nagpopost si @{name}",
"account.domain_blocked": "Hinadlangan ang domain",
"account.edit_profile": "Baguhin ang profile",
"account.enable_notifications": "Ipaalam sa akin kapag nag-post si @{name}",
"account.endorse": "I-tampok sa profile",
"account.featured_tags.last_status_at": "Huling post noong {date}",
"account.featured_tags.last_status_never": "Walang mga post",
"account.featured_tags.title": "Nakatampok na hashtag ni {name}",
"account.follow": "Sundan",
"account.followers": "Mga tagasunod",
"account.followers.empty": "Wala pang sumusunod sa tagagamit na ito.",
"account.following": "Sinusundan",
"account.follows.empty": "Wala pang sinusundan ang tagagamit na ito.",
"account.follows_you": "Sinusunod ka",
"account.go_to_profile": "Pumunta sa profile",
"account.hide_reblogs": "Itago ang mga pagpapalakas mula sa {name}",
"account.in_memoriam": "Sa Alaala Ni.",
"account.joined_short": "Sumali",
"account.languages": "Palitan ang mga nakasumuscribing wika",
"account.link_verified_on": "Sinuri ang pagmamay-ari ng kawing ito sa {date}",
"account.locked_info": "Nakakandado ang pagsasariling kalagayan ng account na ito. Manomano sinusuri ng may-ari kung sino ang maaaring sumunod sa kanya.",
"account.media": "Medya",
"account.mention": "Banggitin si @{name}",
"account.moved_to": "Ipinahihiwatig ni {name} na ang kanilang bagong account ngayon ay:",
"bundle_column_error.error.title": "Naku!",
"bundle_column_error.network.body": "Nagkaroon ng kamalian habang sinusubukang i-karga ang pahinang ito. Maaaring dahil ito sa pansamantalang problema ng iyong koneksyon sa internet o ang server na ito.",
"bundle_column_error.network.title": "Kamaliang network",
"bundle_column_error.retry": "Subukang muli",
"bundle_column_error.return": "Bumalik sa tahanan",
"bundle_column_error.routing.body": "Hindi mahanap ang hiniling na pahina. Sigurado ka ba na ang URL sa address bar ay tama?",
"bundle_column_error.routing.title": "404",
"bundle_modal_error.close": "I-sara",
"bundle_modal_error.message": "May nangyaring mali habang kinakarga ang bahaging ito.",
"bundle_modal_error.retry": "Subukang muli",
"closed_registrations.other_server_instructions": "Dahil desentralisado ang Mastodon, pwede kang gumawa ng account sa iba pang server at makipag-ugnayan pa rin dito.",
"closed_registrations_modal.description": "Hindi pa pwedeng gumawa ng account sa {domain}, pero tandaan na hindi mo kailangan ng account partikular sa {domain} para gamitin ang Mastodon.",
"closed_registrations_modal.find_another_server": "Maghanap ng iba pang server",
"closed_registrations_modal.preamble": "Dahil desentralisado ang Mastodon, kahit saan ka pa gumawa ng account, maaari ka pa ring sumunod at makipag-ugnayan sa kahit-sino rito sa server na ito. Pwede mo pang i-host nang pasarili!",
"closed_registrations_modal.title": "Pagrerehistro sa Mastodon",
"column.about": "Tungkol dito",
"column.blocks": "Nakahadlang na mga tagagamit",
"column.bookmarks": "Mga bookmark",
"column.community": "Lokal na timeline",
"column.direct": "Mga palihim na banggit",
"column.directory": "Tingnan ang mga profile",
"column.domain_blocks": "Nakahadlang na mga domain",
"column.favourites": "Mga paborito",
"column.firehose": "Mga live feed",
"column.follow_requests": "Mga hiling para sundan",
"column.home": "Tahanan",
"column.lists": "Mga listahan",
"column.mutes": "Mga pinatahimik na tagagamit",
"column.notifications": "Mga abiso",
"column.pins": "Mga nakapaskil na post",
"column.public": "Pinagsamang timeline",
"column_back_button.label": "Bumalik",
"column_header.hide_settings": "I-tago ang mga setting",
"column_header.moveLeft_settings": "I-lipat ang hanay pakaliwa",
"column_header.moveRight_settings": "I-lipat ang hanay pakanan",
"column_header.pin": "I-paskil",
"column_header.show_settings": "Ipakita ang mga setting",
"column_header.unpin": "Tanggalin sa pagkapaskil",
"column_subheading.settings": "Mga setting",
"community.column_settings.local_only": "Lokal lamang",
"community.column_settings.media_only": "Medya Lamang",
"community.column_settings.remote_only": "Liblib lamang",
"compose.language.change": "Magpalit ng wika",
"compose.language.search": "Maghanap ng mga wika...",
"compose.published.body": "Nailathala ang post.",
"compose.published.open": "Buksan",
"compose.saved.body": "Nai-save ang post.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Matuto pa",
"compose_form.encryption_warning": "Ang mga post sa Mastodon ay hindi naka-encrypt nang dulo-dulo. Huwag magbahagi ng anumang sensitibong impormasyon sa Mastodon.",
"compose_form.hashtag_warning": "Hindi maililista ang post na ito sa anumang hashtag dahil hindi ito nakapubliko. Mga nakapublikong post lamang ang mahahanap ayon sa hashtag.",
"copy_icon_button.copied": "Sinipi sa clipboard",
"copypaste.copied": "Sinipi",
"copypaste.copy_to_clipboard": "I-sipi sa clipboard",
"directory.federated": "Mula sa kilalang fediverse",
"directory.local": "Mula sa {domain} lamang",
"directory.new_arrivals": "Mga bagong dating",
"directory.recently_active": "Kamakailang aktibo",
"disabled_account_banner.account_settings": "Mga setting ng account",
"disabled_account_banner.text": "Ang iyong account na {disabledAccount} ay hindi pinapagana ngayon.",
"dismissable_banner.community_timeline": "Ito ang mga pinakamakailang nakapublikong post mula sa mga taong ang mga account hinohost ng {domain}.",
"dismissable_banner.dismiss": "Alisin",
"dismissable_banner.explore_links": "Ito ang mga balitang kwento na pinaka-binabahagi sa social web ngayon. Ang mga mas bagong balitang kwento na pinost ng mas marami pang mga iba't ibang tao ay tinataasan ng antas.",
"dismissable_banner.explore_statuses": "Ito ang mga sumisikat na mga post sa iba't ibang bahagi ng social web ngayon. Ang mga mas bagong post na mas marami ang mga pagpapalakas at paborito ay tinataasan ng antas.",
"dismissable_banner.explore_tags": "Ito ang mga sumisikat na mga hashtag sa iba't ibang bahagi ng social web ngayon. Ang mga hashtag ginagamit ng mas maraming mga iba't ibang tao ay tinataasan ng antas.",
"dismissable_banner.public_timeline": "Ito ang mga pinakamakailang nakapublikong post mula sa mga taong nasa social web na sinusundan ng mga tao sa {domain}.",
"embed.instructions": "I-embed ang post na ito sa iyong pook-sapot sa pamamagitan ng pagsipi ng kodigo sa ilalim.",
"embed.preview": "Ito ang magiging itsura:",
"emoji_button.activity": "Aktibidad",
"emoji_button.clear": "Linisin",
"emoji_button.custom": "Pasadya",
"emoji_button.flags": "Mga watawat",
"emoji_button.food": "Pagkain at Inumin",
"emoji_button.label": "Maglagay ng emoji",
"emoji_button.nature": "Kalikasan",
"emoji_button.not_found": "Walang mahanap na mga tugmang emoji",
"emoji_button.objects": "Mga bagay",
"emoji_button.people": "Mga tao",
"emoji_button.recent": "Madalas na ginagamit",
"emoji_button.search": "Maghanap...",
"emoji_button.search_results": "Resulta ng paghahanap",
"emoji_button.symbols": "Mga tanda",
"emoji_button.travel": "Paglakbay at Mga Lugar",
"empty_column.account_hides_collections": "Pinili ng tagagamit na ito na hindi makuha ang impormasyong ito",
"empty_column.account_suspended": "Sinuspinde ang account",
"empty_column.account_timeline": "Walang mga post dito!",
"empty_column.account_unavailable": "Hindi makuha ang profile",
"empty_column.blocks": "Hindi ka pa naghahadlang ng sinumang tagagamit.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Wala ka pang naka-bookmark na post. Kapag nag-bookmark ka ng isa, makikita yun dito.",
"empty_column.community": "Walang laman ang lokal na timeline. Magsulat ng anuman papubliko para makaandar tayo!",
"empty_column.direct": "Wala ka pang mga palihim na banggit. Kapag nagpadala o tumanggap ka ng isa, makikita yun dito.",
"empty_column.domain_blocks": "Wala pang nakahadlang na domain.",
"empty_column.explore_statuses": "Wala pang sumisikat sa ngayon. Balik na lang sa muli!",
"empty_column.favourited_statuses": "Wala ka pang mga paboritong post. Kapag nag-paborito ka ng isa, makikita yun dito.",
"empty_column.favourites": "Wala pang may paborito ng post na ito. Kung may sinumang nagpaborito, makikita sila rito.",
"empty_column.follow_requests": "Wala ka pang mga hiling para sundan ka. Kapag nakatanggap ka ng isa, makikita yun dito.",
"empty_column.followed_tags": "Wala ka pang sinusunod na hashtag. Kapag may sinundan ka na, makikita sila rito.",
"empty_column.hashtag": "Wala pang laman ang hashtag na ito.",
"empty_column.home": "Walang laman ang timeline ng tahanan mo! Sumunod sa marami pang tao para mapunan ito.",
"empty_column.list": "Wala pang laman ang listahang ito. Kapag naglathala ng mga bagong post ang mga miyembro ng listahang ito, makikita iyon dito.",
"empty_column.lists": "Wala ka pang mga listahan. Kapag gumawa ka ng isa, makikita yun dito."
}

View File

@ -0,0 +1,23 @@
{
"account.add_or_remove_from_list": "Adder o remover ab listas",
"account.copy": "Copiar ligamine a profilo",
"bundle_column_error.network.title": "Error de rete",
"bundle_modal_error.close": "Clauder",
"column.home": "Initio",
"column_subheading.settings": "Parametros",
"compose.language.search": "Cercar linguas...",
"compose.published.open": "Aperir",
"confirmation_modal.cancel": "Cancellar",
"confirmations.logout.confirm": "Clauder le session",
"copypaste.copy_to_clipboard": "Copiar al area de transferentia",
"dismissable_banner.dismiss": "Dimitter",
"firehose.local": "Iste servitor",
"footer.about": "A proposito de",
"home.pending_critical_update.link": "Vider actualisationes",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "Aperir tu profilo",
"lightbox.close": "Clauder",
"lightbox.next": "Sequente",
"link_preview.author": "Per {name}",
"lists.account.add": "Adder al lista",
"navigation_bar.about": "A proposito de"
}

View File

@ -0,0 +1,392 @@
{
"about.blocks": "Moderat servitores",
"about.contact": "Contacter:",
"about.disclaimer": "Mastodon es programmatura líber e con fonte apert, e un marca de fabrica de Mastodon dGmbH.",
"about.domain_blocks.no_reason_available": "Rason ne disponibil",
"about.domain_blocks.preamble": "Mastodon generalmen possibilisa regardar li contenete de, e li interaction con usatores de quelcunc altri servitor in li fediverse. Ci trova se li exceptiones fat de ti-ci particulari servitor.",
"about.domain_blocks.silenced.explanation": "Generalmen, li profiles e contenete de ti-ci servitor ne va aparir, except si on sercha les explicitmen o optionalisa it per sequer.",
"about.domain_blocks.silenced.title": "Limitat",
"about.domain_blocks.suspended.explanation": "Necun data de ti-ci servitor va esser tractat, inmagasinat o exchangeat, quel inpossibilisa li interaction o comunication de usatores de ti-ci servitor.",
"about.domain_blocks.suspended.title": "Suspendet",
"about.not_available": "On ne ha disponibilisat ti-ci information sur ti-ci servitor.",
"about.powered_by": "Decentralisat social medie disponibilisat de {mastodon}",
"about.rules": "Regules del servitor",
"account.account_note_header": "Nota",
"account.add_or_remove_from_list": "Adjunter o remover de listes",
"account.badges.bot": "Automatisat",
"account.badges.group": "Gruppe",
"account.block": "Bloccar @{name}",
"account.block_domain": "Bloccar domene {domain}",
"account.block_short": "Bloccar",
"account.blocked": "Bloccat",
"account.browse_more_on_origin_server": "Navigar plu sur li profil original",
"account.cancel_follow_request": "Anullar sequer",
"account.copy": "Copiar ligament al profil",
"account.direct": "Privatmen mentionar @{name}",
"account.disable_notifications": "Cessa notificar me quande @{name} posta",
"account.domain_blocked": "Domene bloccat",
"account.edit_profile": "Redacter profil",
"account.enable_notifications": "Notificar me quande @{name} posta",
"account.endorse": "Recomandar sur profil",
"account.featured_tags.last_status_at": "Ultim post ye {date}",
"account.featured_tags.last_status_never": "Null postas",
"account.featured_tags.title": "Recomandat hashtags de {name}",
"account.follow": "Sequer",
"account.followers": "Sequitores",
"account.followers.empty": "Ancor nequi seque ti-ci usator.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} Sequitor} other {{counter} Sequitor}}",
"account.following": "Sequent",
"account.following_counter": "{count, plural, one {{counter} Sequent} other {{counter} Sequent}}",
"account.follows.empty": "Ti-ci usator ancor ne seque quemcunc.",
"account.follows_you": "Seque te",
"account.go_to_profile": "Ear a profil",
"account.hide_reblogs": "Celar boosts de @{name}",
"account.in_memoriam": "In Memoriam.",
"account.joined_short": "Adheret",
"account.languages": "Changear lingues de subscrition",
"account.link_verified_on": "Proprietá de ti-ci ligament esset verificat ye {date}",
"account.locked_info": "Li statu de confidentialitá de ti-ci conto es configurat quam cludet. Li proprietario decide manualmen qui posse sequer.",
"account.media": "Medie",
"account.mention": "Mentionar @{name}",
"account.moved_to": "{name} ha indicat que su nov conto es ja:",
"account.mute": "Silentiar @{name}",
"account.mute_notifications_short": "Silentiar notificationes",
"account.mute_short": "Silentiar",
"account.muted": "Silentiat",
"account.no_bio": "Null description providet.",
"account.open_original_page": "Aperter li págine original",
"account.posts": "Postas",
"account.posts_with_replies": "Postas e replicas",
"account.report": "Raportar @{name}",
"account.requested": "Atendent aprobation. Cliccar por anullar li petition de sequer",
"account.requested_follow": "{name} ha petit sequer te",
"account.share": "Distribuer li profil de @{name}",
"account.show_reblogs": "Monstrar boosts de @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Post} other {{counter} Postas}}",
"account.unblock": "Desbloccar @{name}",
"account.unblock_domain": "Desbloccar domene {domain}",
"account.unblock_short": "Desbloccar",
"account.unendorse": "Ne recomandar sur profil",
"account.unfollow": "Dessequer",
"account.unmute": "Dessilentiar @{name}",
"account.unmute_notifications_short": "Dessilentiar notificationes",
"account.unmute_short": "Dessilentiar",
"account_note.placeholder": "Clicca por adjunter un nota",
"admin.dashboard.daily_retention": "Usator-retention per die pos registration",
"admin.dashboard.monthly_retention": "Usator-retention per mensu pos registration",
"admin.dashboard.retention.average": "Medial",
"admin.dashboard.retention.cohort": "Mensu de registration",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "Nov usatores",
"admin.impact_report.instance_accounts": "Conto-profiles to-ci vell deleter",
"admin.impact_report.instance_followers": "Sequitores queles nor usatores vell perdir",
"admin.impact_report.instance_follows": "Sequitores queles lor usatores vell perdir",
"admin.impact_report.title": "Resumate de impact",
"alert.rate_limited.message": "Ples reprovar pos {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Frequentie limitat",
"alert.unexpected.message": "Un ínexpectat erra ha evenit.",
"alert.unexpected.title": "Ups!",
"announcement.announcement": "Proclamation",
"attachments_list.unprocessed": "(íntractat)",
"audio.hide": "Celar audio",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} per semane",
"boost_modal.combo": "Li proxim vez tu posse pressar {combo} por passar to-ci",
"bundle_column_error.copy_stacktrace": "Copiar erra-raporte",
"bundle_column_error.error.body": "Li demandat págine ne posset esser rendit. Fórsan it es un problema in nor code, o un problema de compatibilitá con li navigator.",
"bundle_column_error.error.title": "O ve!",
"bundle_column_error.network.body": "Un erra evenit durant li cargation de ti-ci págine, possibilmen pro un temporari problema de tui conexion del internet o de ti-ci servitor.",
"bundle_column_error.network.title": "Erra de retage",
"bundle_column_error.retry": "Provar denov",
"bundle_column_error.return": "Retornar al comense",
"bundle_column_error.routing.body": "Li demandat págine ne trovat se. Esque tu es cert que li URL in li adresse-barre es corect?",
"bundle_column_error.routing.title": "404",
"bundle_modal_error.close": "Cluder",
"bundle_modal_error.message": "Alquo errat durant li cargation de ti-ci componente.",
"bundle_modal_error.retry": "Provar denov",
"closed_registrations.other_server_instructions": "Pro que Mastodon es decentralisat, on posse crear un conto che un altri servitor e ancor interacter con ti-ci.",
"closed_registrations_modal.description": "Crear un conto che {domain} ne es possibil actualmen, ma ples memorar que on ne besona un conto specificmen che {domain} por usar Mastodon.",
"closed_registrations_modal.find_another_server": "Serchar altri servitor",
"closed_registrations_modal.preamble": "Mastodon es descentralisat, do on posse ser e interacter con quicunc che ti-ci servitor, sin egarda de u on crea su conto. On mem posse self-albergar it!",
"closed_registrations_modal.title": "Registrar sur Mastodon",
"column.about": "Information",
"column.blocks": "Bloccat usatores",
"column.bookmarks": "Marcatores",
"column.community": "Local témpor-linea",
"column.direct": "Privat mentiones",
"column.directory": "Navigar profiles",
"column.domain_blocks": "Bloccat domenes",
"column.favourites": "Favorites",
"column.firehose": "Témpor-lineas",
"column.follow_requests": "Petitiones de sequer",
"column.home": "Comense",
"column.lists": "Listes",
"column.mutes": "Silentiat usatores",
"column.notifications": "Notificationes",
"column.pins": "Pinglat postas",
"column.public": "Federat témpor-linea",
"column_back_button.label": "Retornar",
"column_header.hide_settings": "Celar parametres",
"column_header.moveLeft_settings": "Mover columne al levul",
"column_header.moveRight_settings": "Mover columne al dextri",
"column_header.pin": "Pinglar",
"column_header.show_settings": "Monstrar parametres",
"column_header.unpin": "Despinglar",
"column_subheading.settings": "Parametres",
"community.column_settings.local_only": "Solmen local",
"community.column_settings.media_only": "Solmen medie",
"community.column_settings.remote_only": "Solmen external",
"compose.language.change": "Changear lingue",
"compose.language.search": "Serchar lingues...",
"compose.published.body": "Post publicat.",
"compose.published.open": "Aperter",
"compose.saved.body": "Post conservat.",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Aprender plu",
"compose_form.hashtag_warning": "Ti-ci post ne va esser listat sur quelcunc hashtag pro que it ne es public. Solmen public postas posse esser serchat per hashtag.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Tui conto ne es {locked}. Quicunc posse sequer te por vider tui postas solmen por sequitores.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "cludet",
"compose_form.placeholder": "Quo es in tui mente?",
"compose_form.poll.add_option": "Adjunter un option",
"compose_form.poll.duration": "Duration del balotation",
"compose_form.poll.option_placeholder": "Option {number}",
"compose_form.poll.remove_option": "Remover ti-ci option",
"compose_form.poll.switch_to_multiple": "Changea li balotation por permisser multiplic selectiones",
"compose_form.poll.switch_to_single": "Changea li balotation por permisser un singul selection",
"compose_form.publish": "Publicar",
"compose_form.publish_form": "Nov post",
"compose_form.publish_loud": "{publish}!",
"compose_form.save_changes": "Conservar changes",
"compose_form.spoiler.marked": "Remover avise pri li contenete",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Adjunter avise pri li contenete",
"compose_form.spoiler_placeholder": "Scri tui avise ci",
"confirmation_modal.cancel": "Anullar",
"confirmations.block.block_and_report": "Bloccar & Raportar",
"confirmations.block.confirm": "Bloccar",
"confirmations.block.message": "Esque tu es cert que tu vole bloccar {name}?",
"confirmations.cancel_follow_request.confirm": "Retraer petition",
"confirmations.cancel_follow_request.message": "Esque tu es cert que tu vole retraer tui petition sequer {name}?",
"confirmations.delete.confirm": "Deleter",
"confirmations.delete.message": "Esque tu es cert que tu vole deleter ti-ci post?",
"confirmations.delete_list.confirm": "Deleter",
"confirmations.delete_list.message": "Esque tu es cert que tu vole permanentmen deleter ti-ci liste?",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "Forjettar",
"confirmations.discard_edit_media.message": "Tu have ínconservat changes al description de medie o al previse, forjettar les sin egarda?",
"confirmations.domain_block.confirm": "Bloccar li tot domene",
"confirmations.domain_block.message": "Esque tu es certissim que tu vole bloccar li tot {domain}? In mult casus, bloccar o silentiar quelc specific contos es suficent e preferibil. Tu ne va vider contenete de ti domene in quelcunc public témpor-linea o in tui notificationes. Tui sequitores de ti domene va esser removet.",
"confirmations.edit.confirm": "Redacter",
"confirmations.edit.message": "Redacter nu va remplazzar li missage quel tu actualmen composi. Esque tu es cert que tu vole proceder?",
"confirmations.logout.confirm": "Exear",
"confirmations.logout.message": "Vole tu vermen exear?",
"confirmations.mute.confirm": "Silentiar",
"confirmations.mute.explanation": "To-ci va celar postas de ilu e postas mentionant ilu, ma it ancor va permisser ilu vider tui postas e sequer te.",
"confirmations.mute.message": "Esque tu vermen vole silentiar {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Deleter & redacter",
"confirmations.redraft.message": "Esque tu es cert que tu vole deleter ti-ci post e redacter it? Favorites e boosts va esser perdit, e replicas al post original va esser orfanat.",
"confirmations.reply.confirm": "Responder",
"confirmations.reply.message": "Responder nu va remplazzar li missage quel tu actualmen composi. Esque tu es cert que tu vole proceder?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Dessequer",
"confirmations.unfollow.message": "Esque tu es cert que tu vole dessequer {name}?",
"conversation.delete": "Deleter conversation",
"conversation.mark_as_read": "Marcar quam leet",
"conversation.open": "Vider conversation",
"conversation.with": "Con {names}",
"copypaste.copied": "Copiat",
"directory.federated": "Del conosset fediverse",
"directory.local": "De solmen {domain}",
"directory.new_arrivals": "Nov arivantes",
"directory.recently_active": "Recentmen activ",
"disabled_account_banner.account_settings": "Parametres del conto",
"dismissable_banner.community_timeline": "Tis-ci es li postas max recent de gente con contos che {domain}.",
"dismissable_banner.dismiss": "Demisser",
"dismissable_banner.explore_links": "Tis-ci es li novas max distribuet che li social retage hodie. Novas plu nov, postat de plu diferent persones, es monstrat plu alt.",
"dismissable_banner.explore_statuses": "Tis-ci es postas del social retage queles es popular hodie. Nov postas con plu mult boosts e favorites es monstrat plu alt.",
"dismissable_banner.explore_tags": "Tis-ci es hashtags queles es popular che li social retage hodie. Hashtags usat de plu mult persones diferent es monstrat plu alt.",
"dismissable_banner.public_timeline": "Tis-ci es li max recent public postas de persones che li social retage quem gente che {domain} seque.",
"embed.instructions": "Inbedar ti-ci post per copiar li code in infra.",
"embed.preview": "Vi qualmen it va aspecter:",
"emoji_button.activity": "Activitá",
"emoji_button.clear": "Efaciar",
"emoji_button.custom": "Custom",
"emoji_button.flags": "Flaggas",
"emoji_button.food": "Manjage & Trincage",
"emoji_button.label": "Inserter emoji",
"emoji_button.nature": "Natura",
"emoji_button.not_found": "Null acordant emoji trovat",
"emoji_button.objects": "Objectes",
"emoji_button.people": "Gente",
"emoji_button.recent": "Frequentmen usat",
"emoji_button.search": "Sercha...",
"emoji_button.search_results": "Resultates de sercha",
"emoji_button.symbols": "Simboles",
"emoji_button.travel": "Viageation & Locos",
"empty_column.account_hides_collections": "Ti-ci usator ha selectet ne publicar ti-ci information",
"empty_column.account_suspended": "Conto suspendet",
"empty_column.account_timeline": "Null postas ci!",
"empty_column.account_unavailable": "Profil índisponibil",
"empty_column.blocks": "Tu ancor ha bloccat null usatores.",
"empty_column.bookmarked_statuses": "Tu ancor have null marcat postas. Quande tu marca un, it va aparir ci.",
"empty_column.community": "Li local témpor-linea es vacui. Scri alquo publicmen por initiar la festa!",
"empty_column.direct": "Tu ancor have null privat mentiones. Quande tu misse o recive un, it va aparir ci.",
"empty_column.domain_blocks": "Ancor hay null bloccat domenes.",
"empty_column.explore_statuses": "Nequo es popular actualmen. Retorna plu tarde!",
"empty_column.favourited_statuses": "Tu ancor have null favorit postas. Quande tu favoritisa un, it va aparir ci.",
"empty_column.favourites": "Ancor nequi ha favoritisat ti-ci posta. Quande alqui fa it, ilu va aparir ci.",
"empty_column.follow_requests": "Tu ancor have null petitiones de sequer. Quande tu recive un, it va aparir ci.",
"empty_column.followed_tags": "Tu ancor ha sequet null hashtags. Quande tu seque un, it va aparir ci.",
"empty_column.hashtag": "Hay nullcos en ti-ci hashtag ancor.",
"empty_column.home": "Tui initial témpor-linea es vacui! Sequer plu gente por plenar it.",
"empty_column.list": "Ancor ne hay quocunc in ti-ci liste. Quande membres de ti-ci liste publica nov postas, ili va aparir ci.",
"empty_column.lists": "Tu ancor have null listes. Quande tu crea un, it va aparir ci.",
"empty_column.mutes": "Tu ancor ha silentiat null usatores.",
"empty_column.notifications": "Tu have null notificationes. Quande altri persones interacte con te, tu va vider it ci.",
"empty_column.public": "Hay nullcos ci! Scri alquo publicmen, o manualmen seque usatores de altri servitores por plenar to-ci",
"error.unexpected_crash.explanation": "Pro un error in nor code o un problema de compatibilitá in li navigator, ti-ci págine ne posset esser monstrat correctmen.",
"error.unexpected_crash.explanation_addons": "Ti-ci págine ne posset esser monstrat correctmen. Li error es probabilmen causat de un extension al navigator o instrumentes por automatic traduction.",
"error.unexpected_crash.next_steps": "Prova recargar li págine. Si to ne auxilia, tu fórsan posse usar Mastodon per un diferent navigator o aplication.",
"error.unexpected_crash.next_steps_addons": "Prova desactivisar les e recargar li págine. Si to ne auxilia, tu fórsan posse usar Mastodon per un diferent navigator o aplication.",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "Raportar un problema",
"explore.search_results": "Resultates de sercha",
"explore.suggested_follows": "Gente",
"explore.title": "Explorar",
"explore.trending_links": "Novas",
"explore.trending_statuses": "Postas",
"explore.trending_tags": "Hashtags",
"filter_modal.added.context_mismatch_explanation": "Ti-ci filtre-categorie ne aplica al contextu in quel tu ha accessat ti-ci post. Si tu vole que li post es filtrat anc in ti-ci contextu, tu deve redacter li filtre.",
"filter_modal.added.context_mismatch_title": "Contextu íncompatibil!",
"filter_modal.added.expired_explanation": "Ti-ci filtre-categorie ha expirat, tu deve changear li date de expiration por far it aplicar.",
"filter_modal.added.expired_title": "Expirat filtre!",
"filter_modal.added.review_and_configure": "Por reviser e configurar ti-ci filtre-categorie, ea a {settings_link}.",
"filter_modal.added.review_and_configure_title": "Parametres pri filtres",
"filter_modal.added.settings_link": "págine por parametres",
"filter_modal.added.short_explanation": "Ti-ci post ha esset adjuntet al sequente filtre-categorie: {title}.",
"filter_modal.added.title": "Filtre adjuntet!",
"filter_modal.select_filter.context_mismatch": "ne aplica a ti-ci contextu",
"filter_modal.select_filter.expired": "expirat",
"filter_modal.select_filter.prompt_new": "Nov categorie: {name}",
"filter_modal.select_filter.search": "Serchar o crear",
"filter_modal.select_filter.subtitle": "Usar un existent categorie o crear nov",
"filter_modal.select_filter.title": "Filtrar ti-ci posta",
"filter_modal.title.status": "Filtrar un posta",
"firehose.all": "Omno",
"firehose.local": "Ti-ci servitor",
"firehose.remote": "Altri servitores",
"follow_request.authorize": "Autorisar",
"follow_request.reject": "Rejecter",
"follow_requests.unlocked_explanation": "Benque tu conto ne es cludet, li administratores de {domain} pensat que tu fórsan vell voler tractar seque-petitiones de tis-ci contos manualmen.",
"followed_tags": "Sequet hashtags",
"footer.about": "Information",
"footer.directory": "Profilarium",
"footer.get_app": "Obtener li aplication",
"footer.invite": "Invitar gente",
"footer.source_code": "Vider li fonte-code",
"footer.status": "Statu",
"generic.saved": "Salvat",
"getting_started.heading": "Qualmen comensar",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "e {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "o {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "sin {additional}",
"hashtag.column_settings.select.no_options_message": "Null suggestiones trovat",
"hashtag.column_settings.select.placeholder": "Inscrir hashtags…",
"hashtag.column_settings.tag_mode.all": "Omni tis",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Quelcunc de tis",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Necun de tis",
"hashtag.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} participante} other {{counter} participantes}}",
"hashtag.counter_by_uses": "{count, plural, one {{counter} post} other {{counter} postas}}",
"hashtag.counter_by_uses_today": "{count, plural, one {{counter} post} other {{counter} postas}} hodie",
"hashtag.follow": "Sequer hashtag",
"hashtag.unfollow": "Dessequer hashtag",
"hashtags.and_other": "…e {count, plural, other {# in plu}}",
"home.actions.go_to_explore": "Vider lu populari",
"home.actions.go_to_suggestions": "Trovar gente por sequer",
"home.column_settings.basic": "Basic",
"home.column_settings.show_reblogs": "Monstrar boosts",
"home.column_settings.show_replies": "Monstrar responses",
"home.explore_prompt.body": "Tui hemal témpor-linea have un mixtura del hashtags queles tu selectet sequer, li gente quem tu selectet sequer, e li postas queles ili boosta. Si to sembla tro quiet, tu fórsan vole:",
"home.explore_prompt.title": "To-ci es tui hemal págine in Mastodon.",
"home.hide_announcements": "Celar proclamationes",
"home.pending_critical_update.body": "Ples actualisar tui Mastodon-servitor tam rapid quam es possibil!",
"home.pending_critical_update.link": "Vider actualisationes",
"home.pending_critical_update.title": "Urgent actualisation de securitá disponibil!",
"home.show_announcements": "Monstrar proclamationes",
"interaction_modal.description.favourite": "Con un conto de Mastodon, tu posse favoritisar ti-ci post por informar li autor pri quant mult tu aprecia it e conservar it por plu tard.",
"interaction_modal.description.follow": "Con un conto de Mastodon, tu posse sequer {name} por reciver su postas in tui hemal témpor-linea.",
"interaction_modal.description.reblog": "Con un conto de Mastodon, tu posse boostar ti-ci post por distribuer it a tui propri sequitores.",
"interaction_modal.description.reply": "Con un conto de Mastodon, tu posse responder a ti-ci post.",
"interaction_modal.login.action": "Retorna a hem",
"interaction_modal.login.prompt": "Domene de tui hemal servitor, p.ex. mastodon.social",
"interaction_modal.no_account_yet": "Ne sur Mastodon?",
"interaction_modal.on_another_server": "Sur un servitor diferent",
"interaction_modal.on_this_server": "Sur ti-ci servitor",
"interaction_modal.sign_in": "Tu ne ha ineat a ti-ci servitor. U logia tui conto?",
"interaction_modal.title.favourite": "Favoritisar li post de {name}",
"interaction_modal.title.follow": "Sequer {name}",
"interaction_modal.title.reblog": "Boostar li post de {name}",
"interaction_modal.title.reply": "Responder al posta de {name}",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# die} other {# dies}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# hor} other {# hores}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minute} other {# minutes}}",
"keyboard_shortcuts.back": "Retroear",
"keyboard_shortcuts.blocked": "Aperter li lista de bloccat usatores",
"keyboard_shortcuts.boost": "Boostar post",
"keyboard_shortcuts.description": "Descrition",
"keyboard_shortcuts.enter": "Aperter posta",
"keyboard_shortcuts.favourite": "Favoritisar post",
"keyboard_shortcuts.favourites": "Aperter li liste de favorites",
"keyboard_shortcuts.federated": "Aperter li federat témpor-linea",
"keyboard_shortcuts.home": "Aperter li hemal témpor-linea",
"keyboard_shortcuts.local": "Aperter li local témpor-linea",
"keyboard_shortcuts.mention": "Mentionar li autor",
"keyboard_shortcuts.muted": "Aperter li lista de silentiat usatores",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "Aperter tui profil",
"keyboard_shortcuts.notifications": "Aperter li columne de notificationes",
"keyboard_shortcuts.open_media": "Aperter medie",
"keyboard_shortcuts.pinned": "Aperter li liste de pinglat postas",
"keyboard_shortcuts.profile": "Aperter profil del autor",
"keyboard_shortcuts.reply": "Responder al posta",
"keyboard_shortcuts.requests": "Aperter liste de seque-petitiones",
"limited_account_hint.title": "Ti-ci profil ha esset celat del moderatores de {domain}.",
"link_preview.author": "De {name}",
"lists.account.add": "Adjunter a liste",
"lists.account.remove": "Remover de liste",
"lists.delete": "Deleter liste",
"lists.edit": "Redacter liste",
"lists.edit.submit": "Changear titul",
"lists.exclusive": "Celar ti-ci postas del hemal témpor-linea",
"lists.new.create": "Adjunter liste",
"lists.new.title_placeholder": "Titul del nov liste",
"lists.replies_policy.followed": "Quelcunc sequet usator",
"lists.replies_policy.list": "Membres del liste",
"lists.replies_policy.none": "Nequi",
"lists.replies_policy.title": "Monstrar responses a:",
"lists.search": "Serchar inter li persones quem tu seque",
"lists.subheading": "Tui listes",
"load_pending": "{count, plural, one {# nov element} other {# nov elementes}}",
"mute_modal.duration": "Duration",
"mute_modal.hide_notifications": "Celar notificationes de ti-ci usator?",
"mute_modal.indefinite": "Índefinit",
"navigation_bar.filters": "Silentiat paroles",
"navigation_bar.follow_requests": "Petitiones de sequer",
"navigation_bar.lists": "Listes",
"navigation_bar.mutes": "Silentiat usatores",
"navigation_bar.personal": "Personal",
"navigation_bar.pins": "Pinglat postas",
"navigation_bar.preferences": "Preferenties",
"navigation_bar.public_timeline": "Federat témpor-linea",
"navigation_bar.search": "Sercha",
"navigation_bar.security": "Securitá",
"not_signed_in_indicator.not_signed_in": "On deve aperter session por accesser ti-ci ressurse.",
"notification.follow_request": "{name} ha petit sequer te",
"notifications.column_settings.follow_request": "Nov petitiones de sequer:",
"notifications.column_settings.update": "Redactiones:",
"notifications.group": "{count} notificationes",
"onboarding.compose.template": "Salute #Mastodon!",
"onboarding.profile.display_name": "Nómine a monstrar",
"report.mute": "Silentiar",
"report.mute_explanation": "Tu ne va vider su postas. Ilu ancor posse sequer te e vider tui postas e ne va saver que ilu es silentiat.",
"status.mute": "Silentiar @{name}",
"status.mute_conversation": "Silentiar conversation",
"status.pin": "Pinglar sur profil",
"status.pinned": "Pinglat post",
"status.unmute_conversation": "Dessilentiar conversation",
"status.unpin": "Despinglar de profil",
"video.mute": "Silentiar li son",
"video.unmute": "Dessilentiar li son"
}

View File

@ -20,6 +20,7 @@
"account.blocked": "Blokusita",
"account.browse_more_on_origin_server": "Videz pluse che la originala profilo",
"account.cancel_follow_request": "Desendez sequodemando",
"account.copy": "Kopiez ligilo al profilo",
"account.direct": "Private mencionez @{name}",
"account.disable_notifications": "Cesez avizar me kande @{name} postas",
"account.domain_blocked": "Domain hidden",
@ -38,7 +39,8 @@
"account.follows.empty": "Ca uzanto ne sequa irgu til nun.",
"account.follows_you": "Sequas tu",
"account.go_to_profile": "Irez al profilo",
"account.hide_reblogs": "Celez busti de @{name}",
"account.hide_reblogs": "Celez repeti de @{name}",
"account.in_memoriam": "Memorige.",
"account.joined_short": "Juntita",
"account.languages": "Chanjez abonita lingui",
"account.link_verified_on": "Proprieteso di ca ligilo kontrolesis ye {date}",
@ -58,7 +60,7 @@
"account.requested": "Vartante aprobo",
"account.requested_follow": "{name} demandis sequar tu",
"account.share": "Partigez profilo di @{name}",
"account.show_reblogs": "Montrez busti de @{name}",
"account.show_reblogs": "Montrez repeti de @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Posto} other {{counter} Posti}}",
"account.unblock": "Desblokusar @{name}",
"account.unblock_domain": "Desblokusar {domain}",
@ -86,7 +88,7 @@
"attachments_list.unprocessed": "(neprocedita)",
"audio.hide": "Celez audio",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} dum singla semano",
"boost_modal.combo": "Tu povas presar sur {combo} por omisar co en la venonta foyo",
"boost_modal.combo": "Vu povas pulsar {combo} por omisar co venontafoye",
"bundle_column_error.copy_stacktrace": "Kopierorraporto",
"bundle_column_error.error.body": "La demandita pagino ne povas strukturigesar. Forsan ol esas eroro en kodexo hike o vidilkoncilieblesproblemo.",
"bundle_column_error.error.title": "Ach!",
@ -180,7 +182,7 @@
"confirmations.mute.explanation": "Co celigos posti de oli e posti quo mencionas oli, ma ol ankore permisas oli vidar vua posti e sequar vu.",
"confirmations.mute.message": "Ka vu certe volas silencigar {name}?",
"confirmations.redraft.confirm": "Efacez e riskisez",
"confirmations.redraft.message": "Ka vu certe volas efacar ca posto e riskisigar ol? Favoriziti e busti esos perdita, e respondi al posto originala esos orfanigita.",
"confirmations.redraft.message": "Ka vu certe volas efacar ca posto e riskisigar ol? Favoriziti e repeti esos perdita, e respondi al posto originala esos orfanigita.",
"confirmations.reply.confirm": "Respondez",
"confirmations.reply.message": "Respondar nun remplos mesajo quon vu nun igas. Ka vu certe volas durar?",
"confirmations.unfollow.confirm": "Desequez",
@ -189,6 +191,7 @@
"conversation.mark_as_read": "Markizez quale lektita",
"conversation.open": "Videz konverso",
"conversation.with": "Kun {names}",
"copy_icon_button.copied": "Kopiita",
"copypaste.copied": "Kopiesis",
"copypaste.copy_to_clipboard": "Kopiez",
"directory.federated": "De savita fediverso",
@ -200,7 +203,7 @@
"dismissable_banner.community_timeline": "Co esas maxim recenta publika posti de personi quo havas konto quo hostigesas da {domain}.",
"dismissable_banner.dismiss": "Ignorez",
"dismissable_banner.explore_links": "Ca nova rakonti parolesas da personi che ca e altra servili di necentraligita situo nun.",
"dismissable_banner.explore_statuses": "Yen posti del tota reto sociala qui esas populara hodie. Posti plu nova kun plu busti e favoriziti esas rangizita plu alte.",
"dismissable_banner.explore_statuses": "Yen posti del tota reto sociala qui esas populara hodie. Posti plu nova kun plu repeti e favoriziti esas rangizita plu alte.",
"dismissable_banner.explore_tags": "Ca hashtagi bezonas plu famoza inter personi che ca e altra servili di la necentraligita situo nun.",
"dismissable_banner.public_timeline": "Yen la posti maxim recenta da personi che la reto sociala quin personi che {domain} sequas.",
"embed.instructions": "Embed this status on your website by copying the code below.",
@ -220,6 +223,7 @@
"emoji_button.search_results": "Trovuri",
"emoji_button.symbols": "Simboli",
"emoji_button.travel": "Vizito & Plasi",
"empty_column.account_hides_collections": "Ca uzanto selektis ne publikigar ca informo",
"empty_column.account_suspended": "Konto restriktesis",
"empty_column.account_timeline": "No toots here!",
"empty_column.account_unavailable": "Profilo esas nedisponebla",
@ -294,14 +298,18 @@
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "Irga co",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "Nula co",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Include additional tags in this column",
"hashtag.counter_by_accounts": "{count, plural, one {{counter} partoprenanto} other {{counter} partoprenanti}}",
"hashtag.counter_by_uses": "{count, plural, one {{counter} posto} other {{counter} posti}}",
"hashtag.counter_by_uses_today": "{count, plural, one {{counter} posto} other {{counter} posti}} hodie",
"hashtag.follow": "Sequez hashtago",
"hashtag.unfollow": "Desequez hashtago",
"hashtags.and_other": "…e {count, plural, one {# plusa}other {# plusa}}",
"home.actions.go_to_explore": "Videz quo es populara nun",
"home.actions.go_to_suggestions": "Trovez personi por sequar",
"home.column_settings.basic": "Simpla",
"home.column_settings.show_reblogs": "Montrar repeti",
"home.column_settings.show_replies": "Montrar respondi",
"home.explore_prompt.body": "Vua hemala fluo havos mixuro de la hashtagi quin vu selektis sequar, la personi quin vu selektis sequar, e la posti quin ili bustis. Se to semblas tro tacanta, vu darfas volar:",
"home.explore_prompt.body": "Vua hemala fluo havos mixuro de la hashtagi quin vu selektis sequar, la personi quin vu selektis sequar, e la posti quin ili repetis. Se to semblas tro tacanta, vu darfas volar:",
"home.explore_prompt.title": "Co es vua hemo en Mastodon.",
"home.hide_announcements": "Celez anunci",
"home.pending_critical_update.body": "Voluntez aktualigar vua Mastodon-servilo tam balde kam es posibla!",
@ -310,7 +318,7 @@
"home.show_announcements": "Montrez anunci",
"interaction_modal.description.favourite": "Kun konto che Mastodon, vu povas favorizar ca posto por savigar la autoro ke vu prizas ol e sparar ol por pose.",
"interaction_modal.description.follow": "Per konto che Mastodon, vu povas sequar {name} por ganar ola posti en vua hemniuzeto.",
"interaction_modal.description.reblog": "Per konto che Mastodon, vu povas bustizar ca posti por partigar kun sua sequanti.",
"interaction_modal.description.reblog": "Per konto che Mastodon, vu povas repetar ca posti por dissemar lo a vua propra sequati.",
"interaction_modal.description.reply": "Per konto che Mastodon, vu povas respondar ca posto.",
"interaction_modal.login.action": "Irar a hemo",
"interaction_modal.login.prompt": "Domeno di vua hemala servilo, ex. mastodon.social",
@ -321,14 +329,14 @@
"interaction_modal.sign_in_hint": "Averto: To es la retsituo ube vu kreis konto. Se vu ne rimemoras, serchez vua bonvenanta e-posto. Vu anke povas enpozar vua kompleta uzantnomo! (ex. @Mastodon@mastodon.social)",
"interaction_modal.title.favourite": "Favorizez ca posto da {name}",
"interaction_modal.title.follow": "Sequez {name}",
"interaction_modal.title.reblog": "Bustizez posto di {name}",
"interaction_modal.title.reblog": "Repetez posto di {name}",
"interaction_modal.title.reply": "Respondez posto di {name}",
"intervals.full.days": "{number, plural, one {# dio} other {# dii}}",
"intervals.full.hours": "{number, plural, one {# horo} other {# hori}}",
"intervals.full.minutes": "{number, plural, one {# minuto} other {# minuti}}",
"keyboard_shortcuts.back": "to navigate back",
"keyboard_shortcuts.blocked": "to open blocked users list",
"keyboard_shortcuts.boost": "to boost",
"keyboard_shortcuts.boost": "Repetez posto",
"keyboard_shortcuts.column": "to focus a status in one of the columns",
"keyboard_shortcuts.compose": "to focus the compose textarea",
"keyboard_shortcuts.description": "Deskripto",
@ -383,6 +391,7 @@
"lists.search": "Trovez inter personi quon vu sequas",
"lists.subheading": "Vua listi",
"load_pending": "{count, plural, one {# nova kozo} other {# nova kozi}}",
"loading_indicator.label": "Kargante…",
"media_gallery.toggle_visible": "Chanjar videbleso",
"moved_to_account_banner.text": "Vua konto {disabledAccount} es nune desaktiva pro ke vu movis a {movedToAccount}.",
"mute_modal.duration": "Durado",
@ -448,7 +457,7 @@
"notifications.column_settings.unread_notifications.highlight": "Briligez nelektita avizi",
"notifications.column_settings.update": "Modifikati:",
"notifications.filter.all": "Omna",
"notifications.filter.boosts": "Busti",
"notifications.filter.boosts": "Repeti",
"notifications.filter.favourites": "Favoriziti",
"notifications.filter.follows": "Sequati",
"notifications.filter.mentions": "Mencioni",
@ -471,6 +480,17 @@
"onboarding.follows.empty": "Regretinde, nula rezultajo povas montresar nune. Vu povas esforcar serchar, o irar al explorala pagino por trovar personi sequinda, o esforcar itere pose.",
"onboarding.follows.lead": "You curate your own home feed. The more people you follow, the more active and interesting it will be. These profiles may be a good starting point—you can always unfollow them later!",
"onboarding.follows.title": "Popular on Mastodon",
"onboarding.profile.discoverable": "Trovebligez mea profilo",
"onboarding.profile.discoverable_hint": "Se vu selektas deskovrebleso che Mastodon, vua posti povas aparar en sercho-rezultaji e populari, e vua profilo forsan sugestesos a personi kun interesi simila a vua.",
"onboarding.profile.display_name": "Publika nomo",
"onboarding.profile.display_name_hint": "Vua tota nomo o vua gaya nomo…",
"onboarding.profile.lead": "Vu sempre povas kompletigar co plu tarde en la opcioni, ube mem plua personalizanta opcioni es disponebla.",
"onboarding.profile.note": "Biografio",
"onboarding.profile.note_hint": "Vu povas @mencionar altra personi o #hashtagi…",
"onboarding.profile.save_and_continue": "Preservez e avancez",
"onboarding.profile.title": "Kompletigez la profilo",
"onboarding.profile.upload_avatar": "Kargez profiloportreto",
"onboarding.profile.upload_header": "Kargez profilokapimajo",
"onboarding.share.lead": "Savigez personi quale ili povas trovar vu che Mastodon!",
"onboarding.share.message": "Me esas {username} che #Mastodon! Venez e sequez me ye {url}",
"onboarding.share.next_steps": "Kozi quin vu darfas volar facar sequante:",
@ -482,7 +502,7 @@
"onboarding.steps.follow_people.title": "Follow {count, plural, one {one person} other {# people}}",
"onboarding.steps.publish_status.body": "Say hello to the world.",
"onboarding.steps.publish_status.title": "Facar vua unesma posto",
"onboarding.steps.setup_profile.body": "Others are more likely to interact with you with a filled out profile.",
"onboarding.steps.setup_profile.body": "Vu interagos plue kun profilo detalizita.",
"onboarding.steps.setup_profile.title": "Customize your profile",
"onboarding.steps.share_profile.body": "Let your friends know how to find you on Mastodon!",
"onboarding.steps.share_profile.title": "Share your profile",
@ -510,6 +530,7 @@
"privacy.unlisted.short": "Ne enlistigota",
"privacy_policy.last_updated": "Antea novajo ye {date}",
"privacy_policy.title": "Privatesguidilo",
"recommended": "Rekomendata",
"refresh": "Rifreshez",
"regeneration_indicator.label": "Chargas…",
"regeneration_indicator.sublabel": "Vua hemniuzeto preparesas!",
@ -580,6 +601,8 @@
"search.quick_action.status_search": "Posti qui asortas {x}",
"search.search_or_paste": "Serchar o pozar URL",
"search_popout.full_text_search_disabled_message": "Nedisponebla che {domain}.",
"search_popout.full_text_search_logged_out_message": "Nur disponebla enirite.",
"search_popout.language_code": "ISO linguokodexo",
"search_popout.options": "Opcioni serchala",
"search_popout.quick_actions": "Agi rapida",
"search_popout.recent": "Lasta serchi",
@ -607,8 +630,8 @@
"status.admin_status": "Open this status in the moderation interface",
"status.block": "Restriktez @{name}",
"status.bookmark": "Libromarko",
"status.cancel_reblog_private": "Debustez",
"status.cannot_reblog": "Ca posto ne povas bustesas",
"status.cancel_reblog_private": "Desrepetez",
"status.cannot_reblog": "Ca posto ne povas repetesar",
"status.copy": "Copy link to status",
"status.delete": "Efacar",
"status.detailed_status": "Detala konversvido",
@ -636,10 +659,10 @@
"status.pin": "Pinglagez che profilo",
"status.pinned": "Pinned toot",
"status.read_more": "Lektez pluse",
"status.reblog": "Repetar",
"status.reblog_private": "Bustez kun originala videbleso",
"status.reblogged_by": "{name} repetita",
"status.reblogs.empty": "No one has boosted this toot yet. When someone does, they will show up here.",
"status.reblog": "Repetez",
"status.reblog_private": "Repetez kun originala videbleso",
"status.reblogged_by": "{name} repetis",
"status.reblogs.empty": "Nulu ja repetis ca posto. Kande ulu facas lo, lu montresos hike.",
"status.redraft": "Efacez e riskisigez",
"status.remove_bookmark": "Efacez libromarko",
"status.replied_to": "Respondis a {name}",

View File

@ -0,0 +1,139 @@
{
"about.blocks": "Sirvidores moderados",
"about.contact": "Kontakto:",
"about.disclaimer": "Mastodon es un programario libero, kon kodiche avierto i una marka komersiala de Mastodon gGmbH.",
"about.domain_blocks.no_reason_available": "Razon no desponivle",
"about.domain_blocks.preamble": "Mastodon djeneralmente te permete ver kontenido de i enteraktuar kon utilizadores de kualseker otro sirvidor en el fediverso. Estas son las eksepsiones en este sirvidor en partikolar.",
"about.domain_blocks.silenced.explanation": "\"Djeneralmente no veras profiles i kontenido de este sirvidor, salvo ke eksplisitamente lo bushkes o sigas algun kuento de el.",
"about.domain_blocks.silenced.title": "Limitado",
"about.domain_blocks.suspended.explanation": "Dingunos datos de este sirvidor sera prosesado, magazinado o enterkambiado kon este sirvidor. Enteraksyon o komunikasyon kon sus utilizadores sera imposivle.",
"about.domain_blocks.suspended.title": "Suspendido",
"about.not_available": "Esta enformasyon no esta desponivle en este sirvidor.",
"about.powered_by": "Redes sosyalas desentralizadas kon uzo de {mastodon}",
"about.rules": "Reglas del sirvidor",
"account.account_note_header": "Nota",
"account.add_or_remove_from_list": "Adjusta a o kita de listas",
"account.badges.bot": "Bot",
"account.badges.group": "Grupo",
"account.block": "Bloka @{name}",
"account.block_domain": "Bloka el domeno {domain}",
"account.block_short": "Bloka",
"account.blocked": "Blokado",
"account.browse_more_on_origin_server": "Ve mas en el profil orijinal",
"account.cancel_follow_request": "Anula solisitud de segir",
"account.copy": "Kopia atadijo de profil",
"account.direct": "Enmenta a @{name} en privado",
"account.disable_notifications": "No me avizes mas sovre publikasyones de @{name}",
"account.domain_blocked": "Domeno blokado",
"account.edit_profile": "Edita profil",
"account.enable_notifications": "Avizame kuando @{name} publike",
"account.endorse": "Avalia en profil",
"account.featured_tags.last_status_at": "Ultima publikasyon de {date}",
"account.featured_tags.last_status_never": "\"No ay publikasyones",
"account.featured_tags.title": "Etiketas avaliadas de {name}",
"account.follow": "Sige",
"account.followers": "Suivantes",
"account.followers.empty": "Por agora dingun no sige a este utilizador.",
"account.followers_counter": "{count, plural, one {{counter} suivante} other {{counter} suivantes}}",
"account.following": "Sigiendo",
"account.following_counter": "{count, plural, other {Sigiendo a {counter}}}",
"account.follows.empty": "Este utilizador ainda no sige a ningun.",
"account.follows_you": "Te sige",
"account.go_to_profile": "Va al profil",
"account.hide_reblogs": "Eskonde repartajasyones de @{name}",
"account.joined_short": "Adjunto",
"account.languages": "Troka linguas suskrividas",
"account.link_verified_on": "La propriedad de este atadijo fue verifikada el {date}",
"account.locked_info": "El estado de privasita de este konto esta konfigurado komo serado. El proprietario reviza manualmente kien le puede segir.",
"account.media": "Multimedia",
"account.mention": "Enmenta a @{name}",
"account.moved_to": "{name} tiene endikado ke su muevo kuento agora es:",
"account.mute": "Silensia a @{name}",
"account.mute_notifications_short": "Silensia avizos de @{name}",
"account.mute_short": "Silensia",
"account.muted": "Silensiado",
"account.open_original_page": "Avre pajina orijnala",
"account.posts": "Publikasyones",
"account.posts_with_replies": "Kon repuestas",
"account.report": "Raporta @{name}",
"account.requested": "Asperando achetasion. Klika para anular la solisitud de segimiento",
"account.requested_follow": "{name} tiene solisitado segirte",
"account.share": "Partaja el profil de @{name}",
"account.show_reblogs": "Amostra repartajasyones de @{name}",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} publikasyon} other {{counter} publikasyones}}",
"account.unblock": "Dezbloka @{name}",
"account.unblock_domain": "Dezbloka domeno {domain}",
"account.unblock_short": "Dezbloka",
"account.unendorse": "No avalia en profil",
"account.unfollow": "Desige",
"account.unmute": "Desilensia a @{name}",
"account.unmute_notifications_short": "Desilensia avizos",
"account.unmute_short": "Desilensia",
"account_note.placeholder": "Klika para adjustar nota",
"admin.dashboard.daily_retention": "Proporsyon de retensyon de utilizadores por diya dempues de enrejistrasyon",
"admin.dashboard.monthly_retention": "Proporsyon de retensyon de utilizadores por mez dempues de enrejistrasyon",
"admin.dashboard.retention.average": "Media",
"admin.dashboard.retention.cohort": "Mez de enrejistrasyon",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "Muevos utilizadores",
"alert.rate_limited.message": "Por favor aprova dempues de {retry_time, time, medium}.",
"alert.rate_limited.title": "Trafiko limitado",
"alert.unexpected.message": "Afito un yerro no asperado.",
"alert.unexpected.title": "Atyo!",
"announcement.announcement": "Pregon",
"attachments_list.unprocessed": "(no prosesado)",
"audio.hide": "Eskonder audio",
"autosuggest_hashtag.per_week": "{count} por semana",
"boost_modal.combo": "Puedes klikar {combo} para ometer esto la proksima vez",
"bundle_column_error.copy_stacktrace": "Kopia el raporto de yerro",
"bundle_column_error.error.body": "La pajina solisitada no pudo ser renderada. Podria ser por un yerro en muestro kodiche o un problem de kompatibilita kon el navigador.",
"bundle_column_error.error.title": "Atyo, no!",
"bundle_column_error.network.body": "Uvo un yerro kon la prova de eskargar esta pajina. Esto puede ser por un problem temporal kon tu koneksyon a la internet o a este sirvidor.",
"bundle_column_error.network.title": "Yerro de red",
"bundle_column_error.retry": "Aprova de muevo",
"bundle_column_error.return": "Volta a la linya prinsipala",
"bundle_column_error.routing.body": "No se pudo trokar la pajina solisitada. Estas siguro ke el adreso URL en la vara de adreso es djusto?",
"bundle_column_error.routing.title": "404",
"bundle_modal_error.close": "Serra",
"bundle_modal_error.message": "Algo negro afito al eskargar este komponente.",
"bundle_modal_error.retry": "Aprova de muevo",
"closed_registrations.other_server_instructions": "Deke Mastodon es desentralizado, puedes kriyar un kuento en otro sirvidor i ainda enteraktuar kon este.",
"closed_registrations_modal.description": "Aktualmente no es posivle kriyar un kuento en {domain}, ama por favor akodrate de ke no ay menester de tener un kuento espesifikamente en {domain} para kulanear Mastodon.",
"closed_registrations_modal.find_another_server": "Bushka otro sirvidor",
"closed_registrations_modal.preamble": "Mastodon es desentralizado, estonses sin emportansya ande kriyas tu kuento, podras segir i enteraktuar kon kualseker persona en este sirvidor. Tamyen puedes balabayarlo tu mezmo!",
"closed_registrations_modal.title": "Enrerjistrate en Mastodon",
"column.about": "Sovre mozotros",
"column.blocks": "Utilizadores blokados",
"column.bookmarks": "Markadores",
"column.community": "Linya de tiempo lokala",
"column.direct": "Enmentaduras privadas",
"column.directory": "Eksplora profiles",
"column.domain_blocks": "Domenos blokados",
"column.favourites": "Te plazen",
"column.firehose": "Linyas en bivo",
"column.follow_requests": "Solisitudes de segimiento",
"column.home": "Linya prinsipala",
"column.lists": "Listas",
"column.mutes": "Utilizadores silensiados",
"column.notifications": "Avizos",
"column.pins": "Publikasyones fiksadas",
"column.public": "Linya de tiempo federada",
"column_back_button.label": "Atras",
"column_header.hide_settings": "Eskonde opsyones",
"column_header.moveLeft_settings": "Move kolumna a la siedra",
"column_header.moveRight_settings": "Move kolumna a la derecha",
"column_header.pin": "Fiksa",
"column_header.show_settings": "Amostra opsyones",
"column_header.unpin": "Defiksar",
"column_subheading.settings": "Opsyones",
"community.column_settings.local_only": "Solo lokalas",
"community.column_settings.media_only": "Solo multimedia",
"community.column_settings.remote_only": "Solo remotas",
"compose.language.change": "Troka lingua",
"compose.language.search": "Bushka linguas...",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "Ambezate mas",
"compose_form.encryption_warning": "Publikasyones en Mastodon no son shifradas de lado a lado. No partajes dinguna enformasyon sensivle por Mastodon.",
"compose_form.hashtag_warning": "Esta publikasyon no sera amostrada debasho de dinguna etiketa si no es publika. Solo publikasyones publikas se pueden bushkar por la etiketa.",
"compose_form.lock_disclaimer": "Tu kuento no esta {locked}. Todos pueden segirte para ver tus publikasyones solo para suivantes.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "serrado",
"compose_form.placeholder": "Ke haber?"
}

View File

@ -1,25 +1,39 @@
{
"about.contact": "ਸੰਪਰਕ:",
"about.domain_blocks.silenced.title": "ਸੀਮਿਤ",
"about.domain_blocks.suspended.title": "ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ",
"about.rules": "ਸਰਵਰ ਨਿਯਮ",
"account.account_note_header": "ਨੋਟ",
"account.badges.bot": "Bot",
"account.add_or_remove_from_list": "ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ ਜਾਂ ਹਟਾਓ",
"account.badges.bot": "ਆਟੋਮੇਟ ਕੀਤਾ",
"account.badges.group": "ਗਰੁੱਪ",
"account.block": "@{name} ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ",
"account.block_domain": "{domain} ਡੋਮੇਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ",
"account.block_short": "ਪਾਬੰਦੀ",
"account.blocked": "ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ",
"account.cancel_follow_request": "Withdraw follow request",
"account.follow": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣੋ",
"account.followers": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ",
"account.following": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹਾਂ",
"account.cancel_follow_request": "ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ",
"account.edit_profile": "ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਧੋ",
"account.follow": "ਫ਼ਾਲੋ",
"account.followers": "ਫ਼ਾਲੋਅਰ",
"account.followers.empty": "ਇਸ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"account.following": "ਫ਼ਾਲੋ ਕੀਤਾ",
"account.follows.empty": "ਇਹ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।",
"account.follows_you": "ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ",
"account.media": "ਮੀਡੀਆ",
"account.muted": "ਮੌਨ ਕੀਤੀਆਂ",
"account.posts": "Toots",
"account.posts_with_replies": "Toots and replies",
"account.requested": "Awaiting approval",
"account.posts": "ਪੋਸਟਾਂ",
"account.posts_with_replies": "ਪੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ",
"account.requested": "ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ",
"account.requested_follow": "{name} ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ",
"account.statuses_counter": "{count, plural, one {{counter} Toot} other {{counter} Toots}}",
"account.unblock": "@{name} ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ",
"account.unblock_domain": "{domain} ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ",
"account.unblock_short": "ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ",
"account.unfollow": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ",
"account.unfollow": "ਅਣ-ਫ਼ਾਲੋ",
"account.unmute_short": "ਮੌਨ-ਰਹਿਤ ਕਰੋ",
"account_note.placeholder": "Click to add a note",
"admin.dashboard.retention.average": "ਔਸਤ",
"admin.dashboard.retention.cohort_size": "ਨਵੇਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰ",
"alert.unexpected.title": "ਓਹੋ!",
"announcement.announcement": "ਹੋਕਾ",
"bundle_column_error.network.title": "ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ",
@ -27,35 +41,50 @@
"bundle_modal_error.close": "ਬੰਦ ਕਰੋ",
"bundle_modal_error.retry": "ਮੁੜ-ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ",
"column.about": "ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ",
"column.blocks": "ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰ",
"column.bookmarks": "ਬੁੱਕਮਾਰਕ",
"column.home": "ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ",
"column.community": "ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ-ਲਾਈਨ",
"column.direct": "ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿਕਰ",
"column.favourites": "ਮਨਪਸੰਦ",
"column.follow_requests": "ਫ਼ਾਲੋ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ",
"column.home": "ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ",
"column.lists": "ਸੂਚੀਆਂ",
"column.notifications": "ਸੂਚਨਾਵਾਂ",
"column.pins": "Pinned toot",
"column.pins": "ਟੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ",
"column_back_button.label": "ਪਿੱਛੇ",
"column_header.pin": "ਟੰਗੋ",
"column_header.show_settings": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਿਖਾਓ",
"column_header.unpin": "ਲਾਹੋ",
"column_subheading.settings": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
"community.column_settings.media_only": "Media only",
"community.column_settings.local_only": "ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਹੀ",
"community.column_settings.media_only": "ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਹੀ",
"community.column_settings.remote_only": "ਸਿਰਫ਼ ਰਿਮੋਟ ਹੀ",
"compose.language.change": "ਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੋ",
"compose.language.search": "ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ...",
"compose.published.open": "ਖੋਲ੍ਹੋ",
"compose.saved.body": "ਪੋਸਟ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ।",
"compose_form.direct_message_warning_learn_more": "ਹੋਰ ਜਾਣੋ",
"compose_form.encryption_warning": "Posts on Mastodon are not end-to-end encrypted. Do not share any dangerous information over Mastodon.",
"compose_form.hashtag_warning": "This post won't be listed under any hashtag as it is unlisted. Only public posts can be searched by hashtag.",
"compose_form.lock_disclaimer.lock": "ਲਾਕ ਹੈ",
"compose_form.placeholder": "What is on your mind?",
"compose_form.publish": "ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਰੋ",
"compose_form.publish_form": "Publish",
"compose_form.save_changes": "ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਂਭੋ",
"compose_form.spoiler.marked": "Text is hidden behind warning",
"compose_form.spoiler.unmarked": "Text is not hidden",
"compose_form.spoiler.marked": "ਸਮੱਗਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਓ",
"compose_form.spoiler.unmarked": "ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੋੜੋ",
"confirmation_modal.cancel": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"confirmations.block.confirm": "ਬਲਾਕ",
"confirmations.delete.confirm": "ਮਿਟਾਓ",
"confirmations.delete.message": "Are you sure you want to delete this status?",
"confirmations.delete_list.confirm": "ਮਿਟਾਓ",
"confirmations.block.confirm": "ਪਾਬੰਦੀ",
"confirmations.delete.confirm": "ਟਾਓ",
"confirmations.delete.message": "ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?",
"confirmations.delete_list.confirm": "ਟਾਓ",
"confirmations.discard_edit_media.confirm": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"confirmations.domain_block.confirm": "Hide entire domain",
"confirmations.domain_block.confirm": "ਪੂਰੀ ਡੋਮੇਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ",
"confirmations.edit.confirm": "ਸੋਧ",
"confirmations.logout.confirm": "ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ",
"confirmations.mute.confirm": "ਮੌਨ ਕਰੋ",
"confirmations.reply.confirm": "ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ",
"confirmations.unfollow.confirm": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕੀ ਰੱਦ ਕਰੋ",
"confirmations.unfollow.confirm": "ਅਣ-ਫ਼ਾਲੋ",
"copypaste.copied": "ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ",
"copypaste.copy_to_clipboard": "ਕਲਿੱਪਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋ",
"disabled_account_banner.account_settings": "ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ",
@ -63,165 +92,252 @@
"dismissable_banner.explore_links": "These news stories are being talked about by people on this and other servers of the decentralized network right now.",
"dismissable_banner.explore_tags": "These hashtags are gaining traction among people on this and other servers of the decentralized network right now.",
"embed.instructions": "Embed this status on your website by copying the code below.",
"emoji_button.activity": "ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ",
"emoji_button.clear": "ਸਾਫ਼ ਕਰੋ",
"emoji_button.activity": "ਗਤੀਵਿਧੀ",
"emoji_button.clear": "ਮਿਟਾਓ",
"emoji_button.custom": "ਕਸਟਮ",
"emoji_button.flags": "ਝੰਡੀਆਂ",
"emoji_button.food": "ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ",
"emoji_button.nature": "ਕੁਦਰਤ",
"emoji_button.objects": "ਇਕਾਈ",
"emoji_button.people": "ਲੋਕ",
"empty_column.account_timeline": "No toots here!",
"emoji_button.search": "ਖੋਜ ਕਰੋ...",
"emoji_button.search_results": "ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ",
"emoji_button.symbols": "ਚਿੰਨ੍ਹ",
"emoji_button.travel": "ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਥਾਵਾਂ",
"empty_column.account_timeline": "ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ!",
"empty_column.bookmarked_statuses": "You don't have any bookmarked toots yet. When you bookmark one, it will show up here.",
"empty_column.home": "Your home timeline is empty! Follow more people to fill it up. {suggestions}",
"empty_column.home": "ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮ-ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ।",
"empty_column.list": "There is nothing in this list yet. When members of this list post new statuses, they will appear here.",
"errors.unexpected_crash.report_issue": "ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ",
"explore.suggested_follows": "ਲੋਕ",
"explore.title": "ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"explore.trending_links": "ਖ਼ਬਰਾਂ",
"explore.trending_statuses": "ਸੰਪਾਦਨਾਵਾਂ",
"follow_request.reject": "ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ",
"explore.trending_statuses": "ਪੋਸਟਾਂ",
"explore.trending_tags": "ਹੈਸ਼ਟੈਗ",
"filter_modal.added.settings_link": "ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਫ਼ਾ",
"firehose.all": "ਸਭ",
"firehose.local": "ਇਹ ਸਰਵਰ",
"firehose.remote": "ਹੋਰ ਸਰਵਰ",
"follow_request.reject": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"footer.about": "ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ",
"footer.get_app": "ਐਪ ਲਵੋ",
"footer.invite": "ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ",
"footer.keyboard_shortcuts": "ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ",
"footer.privacy_policy": "ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ",
"footer.source_code": "ਸਰੋਤ ਕੋਡ ਵੇਖੋ",
"footer.status": "ਹਾਲਤ",
"generic.saved": "ਸਾਂਭੀ ਗਈ",
"getting_started.heading": "ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ",
"hashtag.column_header.tag_mode.all": "ਅਤੇ {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.any": "ਜਾਂ {additional}",
"hashtag.column_header.tag_mode.none": "{additional} ਬਿਨਾਂ",
"hashtag.column_settings.tag_mode.any": "ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ",
"hashtag.column_settings.tag_mode.none": "ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ",
"hashtag.column_settings.tag_toggle": "Include additional tags in this column",
"hashtag.follow": "ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ",
"hashtag.unfollow": "ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਅਣ-ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ",
"home.column_settings.basic": "ਆਮ",
"keyboard_shortcuts.back": "to navigate back",
"keyboard_shortcuts.blocked": "to open blocked users list",
"keyboard_shortcuts.boost": "to boost",
"keyboard_shortcuts.column": "to focus a status in one of the columns",
"interaction_modal.title.follow": "{name} ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ",
"keyboard_shortcuts.back": "ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ",
"keyboard_shortcuts.blocked": "ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਖੋਲ੍ਹੋ",
"keyboard_shortcuts.boost": "ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰੋ",
"keyboard_shortcuts.column": "ਫੋਕਸ ਕਾਲਮ",
"keyboard_shortcuts.compose": "to focus the compose textarea",
"keyboard_shortcuts.description": "ਵਰਣਨ",
"keyboard_shortcuts.direct": "to open direct messages column",
"keyboard_shortcuts.down": "to move down in the list",
"keyboard_shortcuts.enter": "to open status",
"keyboard_shortcuts.federated": "to open federated timeline",
"keyboard_shortcuts.heading": "Keyboard Shortcuts",
"keyboard_shortcuts.heading": "ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ",
"keyboard_shortcuts.home": "to open home timeline",
"keyboard_shortcuts.legend": "to display this legend",
"keyboard_shortcuts.local": "to open local timeline",
"keyboard_shortcuts.mention": "to mention author",
"keyboard_shortcuts.muted": "to open muted users list",
"keyboard_shortcuts.my_profile": "to open your profile",
"keyboard_shortcuts.notifications": "to open notifications column",
"keyboard_shortcuts.notifications": "ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਮ ਖੋਲ੍ਹੋ",
"keyboard_shortcuts.open_media": "to open media",
"keyboard_shortcuts.pinned": "to open pinned toots list",
"keyboard_shortcuts.profile": "to open author's profile",
"keyboard_shortcuts.reply": "to reply",
"keyboard_shortcuts.profile": "ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ",
"keyboard_shortcuts.reply": "ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ",
"keyboard_shortcuts.requests": "to open follow requests list",
"keyboard_shortcuts.search": "to focus search",
"keyboard_shortcuts.spoilers": "to show/hide CW field",
"keyboard_shortcuts.start": "to open \"get started\" column",
"keyboard_shortcuts.toggle_hidden": "to show/hide text behind CW",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "to show/hide media",
"keyboard_shortcuts.toot": "to start a brand new toot",
"keyboard_shortcuts.toggle_sensitivity": "ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਣ/ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ",
"keyboard_shortcuts.toot": "ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ",
"keyboard_shortcuts.unfocus": "to un-focus compose textarea/search",
"keyboard_shortcuts.up": "to move up in the list",
"lightbox.close": "ਬੰਦ ਕਰੋ",
"lightbox.next": "ਅਗਲੀ",
"lightbox.previous": "ਪਿਛਲੀ",
"lists.delete": "ਸੂਚੀ ਮਿਟਾਓ",
"link_preview.author": "{name} ਵਲੋਂ",
"lists.account.add": "ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ",
"lists.account.remove": "ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਓ",
"lists.delete": "ਸੂਚੀ ਹਟਾਓ",
"lists.replies_policy.followed": "ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਾਲੋ ਕੀਤਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰ",
"lists.replies_policy.none": "ਕੋਈ ਨਹੀਂ",
"loading_indicator.label": "ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ…",
"mute_modal.duration": "ਮਿਆਦ",
"navigation_bar.about": "ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ",
"navigation_bar.about": "ਇਸ ਬਾਰੇ",
"navigation_bar.advanced_interface": "ਤਕਨੀਕੀ ਵੈੱਬ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੋ",
"navigation_bar.blocks": "ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਵਰਤੋਂਕਾਰ",
"navigation_bar.bookmarks": "ਬੁੱਕਮਾਰਕ",
"navigation_bar.compose": "Compose new toot",
"navigation_bar.community_timeline": "ਲੋਕਲ ਸਮਾਂ-ਲਾਈਨ",
"navigation_bar.compose": "ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਲਿਖੋ",
"navigation_bar.direct": "ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿਕਰ",
"navigation_bar.discover": "ਖੋਜ",
"navigation_bar.domain_blocks": "Hidden domains",
"navigation_bar.domain_blocks": "ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਡੋਮੇਨ",
"navigation_bar.edit_profile": "ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੋਧੋ",
"navigation_bar.explore": "ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ",
"navigation_bar.favourites": "ਮਨਪਸੰਦ",
"navigation_bar.follow_requests": "ਫ਼ਾਲੋ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ",
"navigation_bar.followed_tags": "ਫ਼ਾਲੋ ਕੀਤੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ",
"navigation_bar.follows_and_followers": "ਫ਼ਾਲੋ ਅਤੇ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ",
"navigation_bar.lists": "ਸੂਚੀਆਂ",
"navigation_bar.logout": "ਲਾੱਗ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ",
"navigation_bar.logout": "ਲਾਗ ਆਉਟ",
"navigation_bar.personal": "ਨਿੱਜੀ",
"navigation_bar.pins": "Pinned toots",
"navigation_bar.preferences": "ਤਰਜੀਹਾਂ",
"navigation_bar.pins": "ਟੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ",
"navigation_bar.preferences": "ਪਸੰਦਾਂ",
"navigation_bar.search": "ਖੋਜੋ",
"navigation_bar.security": "ਸੁਰੱਖਿਆ",
"not_signed_in_indicator.not_signed_in": "You need to sign in to access this resource.",
"not_signed_in_indicator.not_signed_in": "ਇਹ ਸਰੋਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।",
"notification.follow": "{name} ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕੀਤਾ",
"notification.follow_request": "{name} ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ",
"notification.reblog": "{name} boosted your status",
"notifications.column_settings.status": "New toots:",
"notifications.column_settings.follow": "ਨਵੇਂ ਫ਼ਾਲੋਅਰ:",
"notifications.column_settings.follow_request": "ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਾਲੋ ਬੇਨਤੀਆਂ:",
"notifications.column_settings.status": "ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ:",
"notifications.column_settings.update": "ਸੋਧ:",
"notifications.filter.all": "ਸਭ",
"notifications.filter.follows": "ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਣਨ 'ਤੇ",
"onboarding.actions.go_to_explore": "See what's trending",
"onboarding.actions.go_to_home": "Go to your home feed",
"onboarding.follows.lead": "You curate your own home feed. The more people you follow, the more active and interesting it will be. These profiles may be a good starting point—you can always unfollow them later!",
"onboarding.follows.title": "Popular on Mastodon",
"notifications.filter.boosts": "ਬੂਸਟ",
"notifications.filter.favourites": "ਮਨਪਸੰਦ",
"notifications.filter.follows": "ਫ਼ਾਲੋ",
"notifications.filter.mentions": "ਜ਼ਿਕਰ",
"onboarding.actions.go_to_explore": "ਮੈਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਾਓ",
"onboarding.actions.go_to_home": "ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਫੀਡ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਓ",
"onboarding.follows.lead": "",
"onboarding.follows.title": "ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਫੀਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਓ",
"onboarding.profile.note": "ਜਾਣਕਾਰੀ",
"onboarding.profile.save_and_continue": "ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ",
"onboarding.profile.title": "ਪਰੋਫਾਈਲ ਸੈਟਅੱਪ",
"onboarding.profile.upload_avatar": "ਪਰੋਫਾਈਲ ਤਸਵੀਰ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ",
"onboarding.share.title": "ਆਪਣਾ ਪਰੋਫਾਈਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ",
"onboarding.start.lead": "Your new Mastodon account is ready to go. Here's how you can make the most of it:",
"onboarding.start.skip": "Want to skip right ahead?",
"onboarding.steps.follow_people.body": "You curate your own feed. Lets fill it with interesting people.",
"onboarding.steps.follow_people.title": "Follow {count, plural, one {one person} other {# people}}",
"onboarding.start.skip": "ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?",
"onboarding.start.title": "ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਿਆ!",
"onboarding.steps.follow_people.body": "ਦਿਲਚਸਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਸਟਾਡੋਨ ਹੈ।",
"onboarding.steps.follow_people.title": "ਆਪਣੀ ਹੋਮ ਫੀਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਓ",
"onboarding.steps.publish_status.body": "Say hello to the world.",
"onboarding.steps.publish_status.title": "ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ",
"onboarding.steps.setup_profile.body": "Others are more likely to interact with you with a filled out profile.",
"onboarding.steps.setup_profile.title": "Customize your profile",
"onboarding.steps.share_profile.body": "Let your friends know how to find you on Mastodon!",
"onboarding.steps.share_profile.title": "Share your profile",
"poll.closed": "ਬੰਦ ਹੋਇਆ",
"onboarding.steps.setup_profile.title": "ਆਪਣੇ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ",
"onboarding.steps.share_profile.body": "ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਟਾਡੋਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ",
"onboarding.steps.share_profile.title": "ਆਪਣੇ ਮਸਟਾਡੋਨ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ",
"poll.closed": "ਬੰਦ ਹ",
"poll.refresh": "ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ",
"poll.vote": "ਵੋਟ ਪਾਓ",
"privacy.change": "Adjust status privacy",
"privacy.direct.short": "Direct",
"privacy.private.short": "Followers-only",
"privacy.change": "ਪੋਸਟ ਦੀ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ",
"privacy.direct.short": "ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ",
"privacy.private.short": "ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਲੋਅਰ",
"privacy.public.short": "ਜਨਤਕ",
"privacy_policy.title": "ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ",
"refresh": "ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ",
"regeneration_indicator.label": "ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...",
"relative_time.full.just_now": "ਹੁਣੇ ਹੀ",
"relative_time.just_now": "ਹੁਣੇ",
"relative_time.minutes": "{number}ਮਿੰ",
"relative_time.seconds": "{number}ਸ",
"relative_time.today": "ਅੱਜ",
"reply_indicator.cancel": "ਰੱਦ ਕਰੋ",
"report.block": "ਬਲਾਕ",
"report.categories.legal": "ਕਨੂੰਨੀ",
"report.categories.other": "ਬਾਕੀ",
"report.categories.spam": "ਸਪਾਮ",
"report.category.title_status": "ਸੰਪਾਦਨਾ",
"report.categories.spam": "ਸਪੈਮ",
"report.category.title_account": "ਪਰੋਫਾਈਲ",
"report.category.title_status": "ਪੋਸਟ",
"report.close": "ਮੁਕੰਮਲ",
"report.mute": "ਮੌਨ ਕਰੋ",
"report.next": "ਅਗਲੀ",
"report.placeholder": "Type or paste additional comments",
"report.submit": "Submit report",
"report.target": "Report {target}",
"report.placeholder": "ਵਧੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ",
"report.reasons.dislike": "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ",
"report.reasons.spam": "ਇਹ ਸਪੈਮ ਹੈ",
"report.submit": "ਭੇਜੋ",
"report.target": "{target} ਰਿਪੋਰਟ",
"report.unfollow": "@{name} ਨੂੰ ਅਣ-ਫ਼ਾਲੋ ਕਰੋ",
"report_notification.attached_statuses": "{count, plural, one {# post} other {# posts}} attached",
"report_notification.categories.other": "ਬਾਕੀ",
"report_notification.categories.spam": "ਸਪਾਮ",
"report_notification.categories.spam": "ਸਪੈਮ",
"report_notification.categories.violation": "ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ",
"search.placeholder": "ਖੋਜੋ",
"search_popout.quick_actions": "ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ",
"search_popout.specific_date": "ਖਾਸ ਤਾਰੀਖ",
"search_popout.user": "ਵਰਤੋਂਕਾਰ",
"search_results.accounts": "ਪਰੋਫਾਈਲ",
"search_results.all": "ਸਭ",
"search_results.statuses": "Toots",
"search_results.hashtags": "ਹੈਸ਼ਟੈਗ",
"search_results.statuses": "ਪੋਸਟਾਂ",
"server_banner.learn_more": "ਹੋਰ ਜਾਣੋ",
"sign_in_banner.create_account": "ਖਾਤਾ ਬਣਾਓ",
"sign_in_banner.sign_in": "Sign in",
"status.admin_status": "Open this status in the moderation interface",
"status.copy": "Copy link to status",
"status.delete": "ਮਿਟਾਓ",
"sign_in_banner.sign_in": "ਲਾਗਇਨ",
"status.admin_status": "",
"status.block": "@{name} ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ",
"status.bookmark": "ਬੁੱਕਮਾਰਕ",
"status.copy": "ਪੋਸਟ ਲਈ ਲਿੰਕ ਕਾਪੀ ਕਰੋ",
"status.delete": "ਹਟਾਓ",
"status.edit": "ਸੋਧ",
"status.edited": "{date} ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ",
"status.edited_x_times": "Edited {count, plural, one {# time} other {# times}}",
"status.embed": "ਮੜ੍ਹੋ",
"status.favourite": "ਪਸੰਦ",
"status.history.created": "{name} ਨੇ {date} ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ",
"status.history.edited": "{name} ਨੇ {date} ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ",
"status.load_more": "ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ",
"status.media.open": "ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ",
"status.media.show": "ਵੇਖਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ",
"status.mention": "@{name} ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ",